Aplikační výstupy – metodiky

Název metodikyHlavní autorRokPDF ke stažení
Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans (Mont.) de Bary k významným major genům rezistence v návaznosti na jejich následné využití ve šlechtění bramboruSedlák Petr
2016PDF
Odběr,hodnocení a kryokonzervace ejakulátu psůŠimoník Ondřej2016PDF
Vliv délky ekvilibrace na kvalitativní ukazatele inseminační dávkyStádník Luděk2016PDF
Metodika eliminace a prevence šíření invazního druhu škeblice asijská (Sinanodonta woodiana) ve vodních ekosystémech a akvakulturních zařízeních ČRDouda Karel2016PDF
Rostlinné esence jako prostředek ochrany rostlin vůči kohoutkům (Oulema spp.) – významným škůdcům obilovin (Certifikovaná metodika)Ondřej Douda2017PDF
Možnosti pěstování řepky olejky v zemědělských podnicích s výskytem půdního patogena Plasmodiophora brassicaeVeronika Řičařová2017PDF
Ochrana slunečnice roční (Helianthus annuus) proti chorobám a ţivočišným škůdcům podle zásad IORKazda Jan2018PDF
Výskyt Plasmodiophora brassicae Wor. původce nádorovitosti kořenů brukvovitých na pozemcích v České republiceVeronika Konradyová2017PDF
Metodika stanovení reziduí botanických pesticidů obsahujících účinné látky z rostlinných silicKlouček Pavel2015PDF
Metodika stanovení reziduí botanických pesticidů pomocí spme-gcKlouček Pavel2015PDF
Molekulání metody detekce a identifikace vybraných patogenů řepkyRyšánek Pavel2015PDF
Ověření a zdokonalení metody pachové identifikacePinc Ludvík2015
Metodika lokálního monitoringu půdních vlhkostí na zemědělských pozemcích ohrožených suchemKodešová Radka2015PDF
Metodika pro využití půdy jako nízkoteplotního zdroje energie tepelných čerpadelAdamovský Radomír2015PDF
Metodika průzkumu hydropedologických podmínek na území ovlivněném vodní erozíKodešová Radka2015PDF
Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině.Fučík P.2015PDF
Začlenění podzimního hlubokého kypření půdy a kypření za vegetace do půdoochranné technologie pěstovaní cukrové řepyPulkrábek Josef2015PDF
Biologické vlastnosti a regulace sveřepu jalového a příbuzných druhů na orné půděSoukup Josef2018PDF
Technologické postupy využití strojů pro diferencované zpracování půdy a cílenou aplikaci hnojiv do půdyBrant Václav2015PDF
Selekce jabloní v rané vývojové fázi s využitím molekulárních markerůVejl Pavel2015PDF
Detekce ras a populací rezistentních k fungicidům patogena Venturia inaequalis (Cke.) Wint. na území České republikySedlák Petr
2015PDF
Rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině na základě ekonomických prahů škodlivostiJursík Miroslav2015PDF
Vliv mrazící křivky na kvalitativní ukazatele inseminační dávkyStádník Luděk2015PDF
Pěstební substráty s komponenty na bázi separátůTlustoš Pavel2016PDF
Zhodnocení fyzikálně‐chemických a biologických vlastností substrátů založených na bázi separátů upravených fermentacíTlustoš Pavel2016PDF
Stanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic Tlustoš Pavel2014PDF
Mykoremediace vybraných perzistentních organických polutantů v půdě pomocí ligninolytických hub pěstovaných v substrátech založených na bázi lignocelulózních materiálůTlustoš Pavel2017PDF
Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu Tlustoš Pavel2014PDF
Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasyTlustoš Pavel2014PDF
Extrakce polyfenolů z pokrutin révy vinné Střalková Radomíra2014PDF
Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní erozeKodešová Radka2014PDF
Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí půdních spekter aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní erozeKlement Aleš2014PDF
Optimalizace vzorkovací sítě pomocí využití analýzy reliéfu pro popis prostorové variability půdních vlastností v rámci půdních blokůPenížek Vít2014PDF
Srovnávací hodnoty pro hodnocení kontaminace lesních půdBorůvka Luboš2014PDF
Opatření k omezení rizika výskytu fuzarióz klasu obilnin v ekologickém zemědelstvíProkinová Evženie2014PDF
Řízení mikroklima v chovu prasat iiStupka Roman2014PDF
Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům a chorobámKocourek František2014PDF
Tvarovaní a řez jabloní pěstovaných ve tvaru štíhlé vřetenoSus Josef2016PDF
Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v české republice: principy vedoucí k trvalé udržitelnostiKalous Lukáš2014PDF
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcíLangrová Iva2014PDF
Implantace telemetrických vysílaček do ryb značení rybSlavík Ondřej2014PDF
Značení rybHorký Pavel2014PDF
Vliv vybraných faktorů na výnos a zdravotní stav zelí hlávkového, mrkve a cibule kuchyňskéKoudela Martin2016PDF
Hodnocení vlivu odrůdy a termického ošetření osiva u vybraných druhů zeleniny v raných růstových fázích na citlivost k infekci významnými houbovými patogenyKoudela Martin2016PDF
Metody regulace zaplevelení pro precizní zemědělstvíHamouz Pavel2014PDF
Masná užitkovost české husyTůmová Eva2014PDF
Vybrané faktory ovlivňující kvantitativní a kvalitativní ukazatele ejakulátu býkůStádník Luděk2014PDF
Zlepšení kvality inseminačních dávek býků výběrem vhodného ředidla ejakulátuStádník Luděk2014PDF
Využití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení+B46Kulhánek Martin2013PDF
Vermikompostování bioodpaduHanč Aleš2013PDF
Využití pevné složky digestátu pro přípravu pěstebních substrátů Tlustoš Pavel2013PDF
Lisování oleje z vinných jaderDědina Martin2013PDF
Využití antioxidantů ve výživě brojlerových králíkůDokoupilová Adéla2013PDF
Metodika hodnocení kontaminace lesních půdBorůvka Luboš2013PDF
Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxinyPazderů Kateřina2013PDF
Pěstitelská technologie máku pro ekologické zemědělstvíKuchtová Perla2013PDF
Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělstvíCapouchová Ivana2013PDF
Řepka ozimá inovace pěstitelské technologieBečka David2013PDF
Začlenění systému povrchového mulčování do technologie pěstování bramborDvořák Petr2013PDF
Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostechBarták Miroslav2013PDF
Testování účinnosti anthelmintik používaných v chovech ovcí pomocí metod in vivoLangrová Iva2013PDF
Testování účinnosti anthelmintik používaných v chovech ovcí pomocí metod in vitroLangrová Iva2013PDF
Zjištění kontaminace pastvin ovcí cysticerkoidy tasemnic rodu monieziaHlava Jakub2013PDF
Metodika oceňování trvalé zeleně vegetačních prvkůMachovec Jaroslav2013PDF
Hodnocení masné užitkovosti nutriíTůmová Eva2013PDF
Zvýšení efektivnosti embryotransferu u holštýnských dojnic využitím hodnocení jejich tělesné kondiceStádník Luděk2013PDF
Využití inseminace ovcí v chovatelské praxiStádník Luděk2013PDF
Stanovení vlivu krystalizace a metabolických indikátorů cervikálního hlenu na přežitelnost spermií u skotuStádník Luděk2013PDF
Řízení mikroklima v chovu prasatStupka Roman2013PDF
Systém dusíkaté výživy cultan u travních a jetelotravních porostů Balík Jiří2012PDF
Monitoring kvality popelů ze spalování biomasyTlustoš Pavel2012PDF
Fytoremediační technologie podporovane fytoextrakceTlustoš Pavel2012PDF
Bilance dusíku v zemědělstvíBalík Jiří2012PDF
Využití modifikovaných kalibračních vzorků se zvýšeným obsahem základních složek při kalibraci ir přístrojů pro kontrolu složení mlékaElich Ondřej2012PDF
Hnojení slunečnice bóremZukalová Helena2012PDF
Hnojení slunečnice molybdenemZukalová Helena2012PDF
Integrovaný systém pěstovaní chmelePulkrábek Josef2012PDF
Pěstovaní a využití pšenice dvouzrnky v ekologickém zemědělstvíCapouchová Ivana2012PDF
Pěstovaní a využití pšenice jednozrnky v ekologickém zemědělstvíCapouchová Ivana2012PDF
Pěstovaní a využití pšenice špaldy v ekologickém zemědělstvíCapouchová Ivana2012PDF
Výběr a hodnocení genotypu jarních forem dosud málo využívaných druhů pšenice vhodných pro udržitelné systémy hospodařeníCapouchová Ivana2012PDF
Výživa hnojení a ochrana slunečniceZukalová Helena2012PDF
Omezení negartivních důsledků vláhového deficitu na hospodářské ukazatele zeleninyPetříková Kristína2012PDF
Chov raků v akváriíchPatoka Jiří2012PDF
Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovinVrabec Vladimír2012PDF
Využití probiotického krmiva PROBIOSTAN a antikokcidika EMANOX ve výkrmu králíkuMach Karel2012PDF
Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masaVolek Zdeněk2012PDF
Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsiTůmová Eva2012PDF
Arthrobotrys oligospora jako alternativní bioagens proti meloidogyne haplaZouhar Miloslav2011PDF
Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevinŠrámek Vít (VÚLHM)2011PDF
Metoda stanovení nákladů na chov plemen koní zařazených do genetických zdrojů (bioekonomický model chovu koní)Starostová Lucie2011PDF
Obnova morfologie struku po dojení do původního stavu před dojenímStádník Luděk2011PDF
Predikce nematofagní aktivity půdních hubZouhar Miloslav2010PDF
Korekce hnojení slunečnice dusíkem na základě obsahu nmin v půděZukalová Helena2010PDF
Mikrobiální kontaminace vajec z klecového a podestýlkového chovuTůmová Eva2010PDF
Stanovení zmasilosti jatečné partie bok u prasatČítek Jaroslav2010PDF
Hořčice pěstitelský rádceMikšík Vlastimil2007PDF
Jarní sladovnický ječmen pěstitelský rádceČerný Ladislav2007PDF
Rané brambory pěstitelský rádceHamouz Karel2007PDF
Řepa cukrova pěstitelský rádcePulkrábek Josef2007PDF
Řepka ozimá pěstitelský rádceBečka David2007PDF
Management obilných virů přenosných Polymyxa graminis s důrazem na viry mozaikového komplexu ječmeneRyšánek Pavel2016PDF
Detekce vybraných virů infikujících jabloněRyšánek Pavel2016PDF
Změny enzymatické aktivity a metody jejího stanovení během procesu vermikompostování v systému průběžného krmeníHanč Aleš2018PDF
Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátuMiroslav Jursík2016PDF
Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce slunečniceMiroslav Jursík2018PDF
Vyhodnocení odolnosti šlechtitelských materiálů a dalších genových zdrojů vůči Fusarium oxysporum f. sp. conglutinansMartin Koudela2018PDF
Zjišťování anthelmintické účinnosti biologicky aktivních látek rostlindoc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D. 2018PDF
Používání pesticidů v ochraně olejnin s ohledem na ochranu opylovačů a jejich produktůdoc. Ing. Jan Kazda, CSc. 2018PDF
Tlumení a prevence šíření invazního parazita Ashworthius Sidemidoc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
2019PDF
Využití přípravku Polyversum pro zvýšení vytrvalosti a výnosů porostů jetelovinIng. Martin Pisarčik
2019PDF
Stanovení přístupné síry v půdě metodou Mehlich 3Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.
2018PDF
Torefikovaná sláma a seno jako upravená organická
hmota a půdní aditivum
Tlustoš Pavel
2019PDF
INOVACE DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU PLODIN
FOSFOREM A SÍROU
Ondřej Sedlář
2020PDF
STANOVENÍ REZIDUÍ PYROXULAMU
A AMINOPYRALIDU POMOCÍ LC
MS/MS
Klouček Pavel2020PDF
Identifikace parametrů pro výstavbu nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího fugát a úspěšnou iniciaci nitrifikačního procesuPavel Švehla2021PDF
Minimalizace ztrát dusíku při nakládání s kapalnou frakcí fermentačního zbytku s využitím procesu nitrifikacePavel Švehla2021PDF
Monitoring herbicidní rezistence a antirezistentní strategieJosef Soukup2020PDF
Mapa výskytu rezistentních populací hospodářsky významných plevelůJosef Soukup2020PDF
Laboratory Protocols in Animal Physiology, Part II: Clinical BiochemistryEliana Pintus, Ph.D. 2021PDF
Laboratory Protocols in Animal Physiology, Part I: Blood Analysis in MammalsEliana Pintus, Ph.D. 2020PDF
Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profiludoc. Ing. Václav Brant, Ph.D.2020PDF
Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profiluIng. Jiří Kapička2017PDF
Detekce falšování kozího mléka kravským mlékem metodou 1H NMRLucie Rysová2021PDF
Agrotechnika chmele ve vztahu k rozmístění kořenového systémuVáclav Brant2021PDF
Detekce falšování kozího a ovčího mléka kravským mlékem metodou MALDI-TOF MSLucie Rysová2021PDF
Tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu: technologie řešící problémy se skladováním a transportem fermentačního zbytkuPavel Švehla2021PDF
Zpracování čistírenských kalů metodou torefakce a pyrolýzy pro jejich bezpečné použití v zemědělstvíTlustoš Pavel2021PDF
Ověření příbuzenského vztahu mezi prarodičem a jedincemLuboš Vostrý2022PDF
Metodika hodnocení spotřeby vody hospodářskými zvířaty v letech 2002–2020 a predikce vývoje spotřeby vody hospodářskými zvířaty v letech 2030, 2035, 2040, 2045 a 2050 v jednotlivých krajích ČRMarie Musiolková2022PDF
Optimální přístupy k vermikompostování čistírenského kaluAleš Hanč2022PDF
Pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v pěstebním médiu založeném na bázi odpadních materiálů z bioplynových stanicLukáš Kaplan2022PDF
Řízení procesu anaerobní digesce s využitím surovin na bázi látek s vysokým obsahem dusíku, zejména bobovitých rostlinJan Habart2022PDF
Inovativní postupy v procesu kryokonzervace spermatu genetického zdroje původního plemene česká slepice zlatá kropenatáMartina Janošíková2022PDF
Metodika simulace produkce plodin, hospodaření s vodou a živinami, klimatických rizik a environmentální udržitelnosti v DSSATVera Potopová2023PDF
Optimalizace výběru jedinců pro základní skupinu APY aproximaci inverze genomické příbuznostiLuboš Vostrý2022PDF
Modelování dopadů sdružených klimatických událostí na růst, vývoj a výnosové parametry polních teplomilných zelenin a řepky olejné v systému pro podporu rozhodování v oblasti transferu agrotechnologií – DSSATVera Potopová2023PDF
Posuzování účinnosti odstranění mikropolutantů z odpadních vod zpracovaných metodou založenou na filtraci přes vrstvu vermikompostuPavel Švehla2023PDF
Efektivní ochrana proti plevelům v systému integrované produkce zeleniny při omezení rizik výskytu reziduí herbicidů ve sklizených produktechMiroslav Jursík2023PDF
Metodika hodnocení interakce jahodníku a rajčete s aminopyralidem a pyroxsulamemMartin Koudela2023PDF