METODIKA STANOVENÍ VIRULENCE IZOLÁTŮ PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BARY K VÝZNAMNÝM MAJOR GENŮM REZISTENCE V NÁVAZNOSTI NA JEJICH NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ VE ŠLECHTĚNÍ BRAMBORU

Autoři: Ing. Petr Sedlák, Ph.D., doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Ervín, Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2728-3 Rok:2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV č. QJ1210305.
Cíl metodiky: Hlavním cílem této metodiky je přinést aktuální informace o stavu vědeckého výzkumu a praktického využívání geneticky podmíněné rezistence bramboru k P. infestans a také vlastní, časem prověřený a snadno realizovatelný návrh metodiky detekce virulentních ras patogenu P. infestans uskutečnitelný v běžných laboratorních podmínkách. Poznatky z realizace metodiky, které dlouhodobé sledování virulence v populaci patogenu přinese, mohou napomoci šlechtitelům k cílenějšímu výběru genů rezistence do místních šlechtitelských programů, k charakterizaci virulence izolátů používaných v testování šlechtitelského materiálu a realizaci laboratorních testů rezistence.

Srovnání „novosti postupů“

Inovativnost metodiky spočívá v rozšíření diferenciační kolekce pro místní testování o gen introdukovaný ze S. bulbocastanum, a také o odrůdu Sárpo Mira, která přináší další nové šlechtitelsky zajímavé geny. Oproti stávajícím postupům metodika výrazně redukuje množství rostlinného materiálu k testování virulence P. infestans, při zachování vysoké opakovatelnosti a spolehlivosti a přináší současně aktuální poznatky v oblasti s cílem přiblížit možnosti využití uvedených postupů širší veřejnosti.

Odkaz ke stažení