Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profilu

Autoři: Václav Brant, Michal Nýč, Helena Kusá, Milan Kroulík, Pavel Růžek, Petr Zábranský, Michaela Škeříková
ISBN : 978-80-87111-86-4 Rok: 2020
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu TH02010706
Cíl metodiky: Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost a zemědělskou praxi s novými technologickými postupy aplikace kejdy a digestátu do půdního profi lu, které zajistí
nejen ekonomickou efektivnost pracovních operací, ale sníží i ekologická rizika ve vztahu
k životnímu prostředí. Na základě získaných poznatků a víceletého ověřování rozdílných
systémů zapravení kejdy a digestátu do půdního prostředí jsou v metodice ověřeny a popsány technologické postupy jejich aplikace a specifikována jsou i nově vyvinutá konstrukční řešení pracovních nástrojů a jejich využití v rámci technických řešení strojů.
Systémy aplikace tekutých organických hnojiv vycházející z principů tvorby horizontálních
a vertikálních rýh pro jejich cílenou zonální infiltraci představují moderní trend v přístupu
k systémům precizního hnojení polních plodin. Primárně si tyto technologie kladou za cíl
omezení degradace půdy v důsledku vysoké koncentrace kapalné složky hnojiv v půdním
profilu, včetně omezení rizika vzniku zhutnění půdy v trajektoriích pracovních nástrojů
použitých pro podpovrchovou aplikaci kejdy a digestátu. Uložení tekutých statkových
a kapalných organických hnojiv do půdního profi lu a jejich intenzivnější promísení s půdní
hmotou zajišťuje nejen omezení ztrát živin do atmosféry, ale přispívá k tvorbě šířeji rozprostřeného
depa jejich uložení v půdě, které je základem pro rovnoměrnější příjem živin
rostlinami v průběhu vegetace a pro omezení negativního vlivu těchto hnojiv na vývoj
kořenových systémů rostlin. V neposlední řadě mají nově vyvinuté a ověřené technologie
omezit rizika technogenního zhutnění půdy v místě kolejových stop aplikační techniky.
Tato problematika je řešena na základě tvorby únosnějších zón půdního profi lu mezi infi ltračními
rýhami, či intenzivním kypřením kolejových stop při jednofázové aplikaci hnojiv
se souběžným zapravením do půdy.
Kromě informací z odborné literatury nabízí předkládaná metodika ucelený přehled
stávajících technických řešení aplikace kapalných organických hnojiv, včetně specifi kace
jejich vlivu na rizika ztrát živin do atmosféry a vlivu na vybrané půdní vlastnosti. Opomenout
nelze ani specifi kaci rizik spojených s aplikací organických kapalných hnojiv
na ornou půdy a popis jejich využití ve vztahu k problematice výživy rostlin. Výsledky
obsažené v metodice jsou především souborem nových originálních výsledků autorského
kolektivu vycházejících z provedení laboratorních a polních experimentů, které byly
následně využity pro vývoj a modifi kaci nových strojů a jejich součástí pro cílenou zonální
aplikaci kapalných organických hnojiv do půdy. Ověřování technických řešení v návaznosti
na jejich praktické využití a následná implementace výsledků výzkumu a vývoje
do nových výrobků byla v rámci projektu TH02010706 nazvaného „Vývoj a inovace strojů
pro efektivní technologie podpovrchové aplikace kejdy a digestátu do půdy“ ověřována
v letech 2017 až 2020.
Odkaz ke stažení