ZHODNOCENÍ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ SUBSTRÁTŮ ZALOŽENÝCH NA BÁZI SEPARÁTŮ UPRAVENÝCH FERMENTACÍ

Autoři: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Ivan Jablonský, CSc., Ing. František Jelínek, Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D., doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D., Ing. Marie Bazalová
ISBN : 978-80-213-2677-4 Rok: 2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu TAČR č. TA04020329
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je zhodnotit chemické a fyzikální vlastnosti různých typů substrátů ze separátu, případně z jiných lignocelulózových materiálů za přídavku fugátu, a dokumentovat růst mycelia vybraných druhů hub na upravených substrátech včetně popisu jejich přípravy.
Odkaz ke stažení