Mapa výskytu rezistentních populací hospodářsky významných plevelů

Autoři: prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Jiří Havel, CSc.
UKZUZ 231578/2020 Rok: 2020
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV QK 1820081
Cíl metodiky: Cílem souboru specializovaných map s odborným obsahem bylo vytvořit zdroj informací pro pracovníky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského při vytváření závazných předpisů a doporučení legislativní či nelegislativní povahy a souvisejících dokumentů (antirezistentní strategie, zavádění metod integrované ochrany rostlin). Předkládané mapy mají zvýšit obecné povědomí o významném jevu současného zemědělství, mají sloužit odborné veřejnosti (pěstitelé, výzkum, poradenství) jako důležitý zdroj aktuálních informací a včasného varování z pohledu možnosti vzniku rezistence a rozšíření významných plevelných druhů. Přístup k údajům je volný (viz níže). Vložená data mohou poskytnout specifické informace o rozšíření plevelů na zemědělské i nezemědělské půdě i veřejnosti. V poslední řadě by měla být zdrojem informací pro výzkumnou sféru ke studiu příčin šíření a návrhu metod ochrany. Výsledky budou prezentovány na odborných seminářích a jako součást doporučení distributorských firem při vytváření tzv. antirezistentních strategií a platforem. Směrem k výše uvedeným společnostem a zákazníkům budou tato data předávána formou konzultací a odborných proškolení pracovníků podílejících se na ochraně rostlin v podniku.
Odkaz ke stažení