Metodika eliminace a prevence šíření invazního druhu škeblice asijská (Sinanodonta woodiana) ve vodních ekosystémech a akvakulturních zařízeních ČR

Autoři: Karel Douda, Lukáš Kalous, Pavel Horký, Ondřej Slavík, Josef Velíšek, Jitka Kolářová
ISBN : 978-80-213-2717-7 Rok:2016
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: TAČR TB020MZP041
Cíl metodiky: Cílem předkládaného dokumentu je shrnutí základních informací o škeblici se zaměřením na zdroje dat, které mohou být relevantní pro nastavení vhodných
preventivních a managementových opatření. Metodika se konkrétně zaměřuje na to, jaký je potenciál šíření druhu v říční síti pomocí rybích hostitelů, případně jaký význam má převážení rybích obsádek v rámci rybářského hospodaření vzhledem k načasování vypouštění parazitického stádia. Významnou částí metodického dokumentu je také identifikace potenciálních rizik, která představuje škeblice v nově osídleném prostředí pro volně žijící i hospodářsky využívané druhy živočichů. Metodická doporučení jsou založena na současných znalostech ze zahraničí i ČR a nově získaných datech v rámci řešení projektu „Environmentáln a hospodářská rizika invazního druhu škeble asijská (Sinanodonta woodiana) v České republice a metody jeho eliminace a prevence šíření“ (TB020MZP041) řešeného v letech 2015-2016.
Odkaz ke stažení