Tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu: technologie řešící problémy se skladováním a transportem fermentačního zbytku

 

Autoři: Václav Brant, Karel Krofta, Milan Kroulík, Pavel Procházka, Petr Zábranský, Jan Vopravil, David Kabelka, Josef Ježek
ISBN : 978-80-213-3155-6 Rok: 2021
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV: QK1710176
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je seznámit provozovatele zemědělských bioplynových stanic, příslušné orgány státní správy a další zájemce s možností využití tepelného zahuštění jako postupu zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku (tzv.
fugátu) podrobeného v rámci jeho předúpravy biologické nitrifikaci. Budou nastíněny
benefity spojené s aplikací této metody s hlavním důrazem na výhody tepelného zahušťování nitrifikovaného fugátu ve srovnání s tepelným zahušťováním surového fugátu, tedy fugátu, který před tepelným zahuštěním nebyl podroben nitrifikaci. Zmíněny budou i výhody postupu zpracování fugátu v soustavě nitrifikace/tepelné zahuštění
ve srovnání s dalšími metodami přicházejícími v úvahu pro zpracování fugátu. Bude
diskutován vliv různých faktorů na kvalitu produktů procesu, tedy tepelně zahuštěného nitrifikovaného fugátu a destilátu. Na základě výsledků laboratorních a poloprovozních testů budou definovány podmínky optimální z hlediska minimalizace transferu amoniakálního dusíku i jiných látek do destilátu. Nastíněno bude možné využití
tepelně zahuštěného nitrifikovaného fugátu i destilátu.
Odkaz ke stažení