VYUŽÍVÁNÍ PŘIROZENÉ A USMĚRNOVANÉ EKOLOGICKÉ SUKCESE PŘI REKULTIVAČNÍ ÚZEMÍ DOTČENÝCH TĚŽBOU NEROSTNÝCH SUROVIN

Autoři: Mgr. Tomáš Gremlica, RNDr. Václav Cílek, CSc., Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., MUDr. Vít Zavadil, Anna Lepšová, CSc.
ISBN : Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu č. SP/2d1/141/07
Cíl metodiky: Metodika je jedním z hlavních výsledků výzkumného projektu SP/2D1/141/07 “Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice”. Slouží k ochraně geomorfologické, biotopové, biologické a ekosystémové diverzity v nepřírodních biotopech, tj. v územích významně narušených, degradovaných a zdevastovaných lidskou činností, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, deponiemi vedlejších produktů energetického průmyslu, aj. Její uplatňování v praxi významně přispěje ke zvýšení ekologické stability kulturní krajiny a zároveň ke zvýšení ekologické i ekonomické efektivity sanací a rekultivací.
Odkaz ke stažení