VYUŽITÍ ANTIOXIDANTŮ VE VÝŽIVĚ BROJLEROVÝCH KRÁLÍKŮ

Autoři: Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Karel Janda, MVDr., Miloslav Martinec. Ph.D., MVDr. Jaroslav Ondráček, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Renata Masopustová
ISBN : 978-80-213-2409-1 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: MSM 6046070901: „Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje“
Cíl metodiky: 

Cíl práce se skládá z těchto dílčích částí:

  1. porovnání distribuce organické formy selenu (selenové kvasnice Sel-Plex a selenem obohacené řasy Chlorella) a jeho anorganické formy (seleničitan sodný) v těle králíků,
  2. zjištění vlivu selenu (organické a anorganické formy) a vitaminu E na ukazatele výkrmnosti, jatečné hodnoty a kvalitu masa brojlerových králíků,
  3. stanovení vlivu částečné, resp. úplné náhrady vitaminu E antioxidantem PX AV3-C v krmných směsích na užitkovost, zdravotní stav a ukládání vitaminu E v játrech vykrmovaných králíků,
  4. zjištění účinku různé kombinace vitaminu E a antioxidantu PX AV3-C v krmných směsích pro výkrm králíků na užitkovost, zdravotní stav a ukládání vitaminu E v játrech,
  5. posouzení vlivu antioxidantu PX AV3-C v kombinaci s probiotikem Probiostan na jaterní metabolismus a plodnost králic ve faremním chovu brojlerových králíků.
Odkaz ke stažení