OPTIMALIZACE VZORKOVACÍ SÍTĚ POMOCÍ VYUŽITÍ ANALÝZY RELIÉFU PRO POPIS PROSTOROVÉ VARIABILITY PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ V RÁMCI PŮDNÍCH BLOKŮ

Autoři: Ing. Vít Penížek, Ph.D.; RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.; prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.; Ing. Aleš Klement, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2533-3 Rok: 2014
 OPTIMALIZACE-VZORKOVACI-SITE-POMOCI-VYUZITI-ANALYZY-RELIEFU-PRO-POPIS-PROSTOROVE-VARIABILITY-PUDNICH-VLASTNOSTI-V-RAMCI-PUDNICH-BLOKU
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout uživatelsky uchopitelný postup pro plánování vzorkovací sítě na pozemcích s výraznou variabilitou reliéfu formou detailního popisu jednotlivých kroků, tedy podmíněnosti variability půdních vlastností v rámci pozemku, dostupnosti, vhodnosti a postupu předzpracování digitálního modelu reliéfu, vlastní aplikaci metod a zhodnocení vhodnosti použitých metod při použití standardního softwaru. Metodika si klade za cíl zachytit inovační postup snížení množství bodů ve vzorkovací síti a snížení finančních nákladů bez snížení přesnosti prostorové predikce půdních vlastností.
Odkaz ke stažení