METODIKA PRO VYUŽITÍ PŮDY JAKO NÍZKOTEPLOTNÍHO ZDROJE ENERGIE TEPELNÝCH ČERPADEL

Autoři: prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.; doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.; prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
ISBN : 978-80-213-2559-3 Rok: 2015
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: TAČR č. TA02020991 „Optimalizace energetických parametrů horizontálních zemních výměníků tepelných čerpadel s ohledem na půdní a hydrologické podmínky lokality“
Cíl metodiky: Souhrnným cílem metodiky je snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí a zvýšení spolehlivosti a konkurenceschopnosti tepelných čerpadel, jejichž nízkoteplotním zdrojem energie je půda (zemní masiv), obecně obnovitelných zdrojů energie.Konkrétními dílčími cíli, naplňujícími cíl souhrnný, je:

  1. Zabránění nevratným změnám tepelného potenciálu zemního masivu vyvolávajícím změny v rostlinných a živočišných společenstvech v zemním masivu.
  2. Zvýšení spolehlivosti energetického systému a prodloužení doby využívání zemního výměníku.
  3. Zvýšení akumulace sluneční energie v zemním masivu v období stagnace výměníku nebo jeho sníženého využívání.
  4. Zvýšení transportu tepla ze zemního masivu do teplonosné kapaliny.
  5. Snížení nákladů na realizaci zemních výměníků.

Výstupem metodiky jsou poznatky a doporučení pro návrh horizontálních zemních tepelných výměníků umožňujících zvýšit efektivitu zemních výměníků. Tyto poznatky a doporučení jsou využitelné v projekční a realizační praxi.

Odkaz ke stažení