METODA STANOVENÍ NÁKLADŮ NA CHOV PLEMEN KONÍ ZAŘAZENÝCH DO GENETICKÝCH ZDROJŮ (BIOEKONOMICKÝ MODEL CHOVU KONÍ)

Autoři: Ing. Lucie Starostová, Ing. Filip Starosta, RNDr. Jaromír Fiedler, DrSc., Ing. Jan Navrátil, CSc.
ISBN : 978-80-213-2133-5 Rok: 2011
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu č. MSM 6046070901 a MZE 0002701404.
Cíl metodiky: Hlavním cílem je nalézt vhodný (kompromisní) postup k zachování chovu plemen koní zařazených do genetických zdrojů. Protože podpora chovu má rovněž regulační (motivační) funkci, měly by být podpory odvozené od zootechnických (biologických) vlastností jednotlivých plemen, jinými slovy od nákladů na chov „očištěných“ od fixních nákladů (od provozních položek jako jsou léčiva a desinfekční prostředky, přímý materiál, ostatní přímé náklady a služby, mzdové a osobní náklady, odpisy DNHM a zvířat, náklady pomocných činností, režie apod.), tzn. založených pouze na základě vlastností koní.
Odkaz ke stažení