VÝBĚR A HODNOCENÍ GENOTYPŮ JARNÍCH FOREM DOSUD MÁLO VYUŽÍVANÝCH DRUHŮ PŠENICE, VHODNÝCH PRO UDRŽITELNÉ SYSTÉMY HOSPODAŘENÍ

Autoři: doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D., Ing. Zdeněk Stehno, CSc., doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
ISBN : 978-80-7427-121-2 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 82272.
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je podpořit rozvoj ekologického způsobu zemědělského hospodaření na orné půdě a pomoci ekologickým farmářům při využiti širší druhové diverzity pěstovaných plodin. Tím dojde ke zvýšení efektivity hospodaření na orné půdě v ekologickém zemědělství. Tento cíl by měl vést k ekonomické stabilizaci ekologických farem, podpořit hospodaření na orné půdě a zvýšit nabídku nedostatkových cereálních bioproduktů domácího původu. Metodika je určena především ekologicky hospodařícím zemědělcům a poradcům. Mohou ji ale také využít studenti příbuzných oborů a široká odborná veřejnost s cílem zvýšení efektivity zemědělského hospodaření pomocí přenosu poznatků získaných ve vědecko-výzkumné práci autorů.
Odkaz ke stažení