OPATŘENÍ K OMEZENÍ RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ OBILNIN V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Autoři: doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D., Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., Ing. Zdenka Vepříková
ISBN : 978-80-213-2521-0 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI 111B154.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout ucelený přehled o souboru opatření, která při správném, systémovém uplatňování vedou k podstatnému omezení výskytu klasových fuzarióz. Metodika je primárně určena pěstitelům obilnin hospodařícím v ekologickém režimu. Doporučení v ní uváděná jsou ale plně využitelná i při konvenčním způsobu hospodaření, jsou plně v souladu se správnou zemědělskou praxí a řídí se zásadami integrované ochrany rostlin ve smyslu zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a vyhláškou č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin, která nabyla účinnosti 1. 1. 2014 a vztahuje se i na ekologicky hospodařící subjekty. Metodika je využitelná i jako podpůrný zdroj informací pro dozorové orgány a dále jako studijní materiál pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti.
Odkaz ke stažení