ZAČLENĚNÍ PODZIMNÍHO HLUBOKÉHO KYPŘENÍ PŮDY A KYPŘENÍ ZA VEGETACE DO PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ CUKROVÉ ŘEPY

Autoři: Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jaroslav Urban, Ph.D., Ing. Václav Kadlec, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Antonín Šedek, Ing. Jan Srbek, Ing. Lucie Bečková, Ph.D., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Dominika Kobzová, Ing. David Kincl
ISBN : 978-80-213-2614-9 Rok: 2015
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu TAČR č. TA 02021392.
Cíl metodiky: Metodika si klade za cíl poskytnout nové poznatky o vlivu sledovaných agrotechnických opatření na snížení vodní eroze půdy způsobované při pěstování cukrové řepy na mírně svažitých půdních blocích. Doložit, že vhodným zpracováním půdy při pěstování cukrové řepy lze v některých pěstitelských obdobích snížit rizika vodní eroze této, pro naše podmínky, velmi významné plodiny.
Odkaz ke stažení